Vedtægter for
                     Maribo Roklubs Støtteforening
                                           § 1
 
Foreningens navn er ”Maribo Roklubs Støtteforening” som er en støtteforening
for Maribo Roklub
 
                                           § 2
 
Foreningens formål er, at tilvejebringe økonomiske midler til nyanskaffelser til Maribo Roklub.
Foreningen står som arrangør af den årlige afriggerfest der afholdes for alle morgen-og
motionsroere.
 
                                           §3
 
Medlem af foreningen kan enhver person, forening, organisation, selskab, firma eller institution
blive, der betaler det foreskrevne kontingent.
Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen. Af personer, der på generalforsamlingen
repræsenterer foreninger, organisationer, selskaber, firmaer eller institutioner, der er medlem af
foreningen, kræves der skriftlig fuldmagt.
Herudover kan der ikke stemmes ved fuldmagt på generalforsamlingen.
 
                                           §4
 
Regnskabsåret løber fra 1. april til 31. Marts.
 
                                           §5
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned, efter regnskabsårets udløb.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i Maribo Roklubs
lokaler, indeholdende dagsorden.
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
5.1 Valg af dirigent og evt. stemmetællere
5.2 Bestyrelsens beretning
5.3 Regnskab
5.4 Indkomne forslag
5.5 Valg af mindst 3 og højst 5 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
5.6 Valg af indtil 2 suppleanter til bestyrelsen, hvert år
5.7 Valg at 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, hvert år
5.8 Fastsættelse af kontingent
5.9 Eventuelt
Forslag til behandling under §5.4 skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Bestyrelsen, suppleanter til bestyrelsen, revisorer og revisorsuppleanter vælges blandt
foreningens medlemmer som er fyldt 18 år.
Formand vælges for 2 år på lige årstal, kasserer og sekretær for 2 år på ulige årstal.
 
                                           §6
 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når
mindst 33% af medlemmerne, ved deres underskrift og med angivelse af ønsket dagsorden,
stiller krav derom.
Bestemmelserne i § 5 gælder også en ekstraordinær generalforsamling, i det omfang de efter
deres natur kan finde anvendelse.
 
                                           §7
 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer.
Formanden leder bestyrelsens arbejde, herunder indkalder bestyrelsen til møder.
Sekretæren føret foreningens referat og korrespondance.
Kassereren bestyrer foreningens økonomiske midler, fører dens regnskab og drager omsorg for,
at regnskaberne forud for den ordinære generalforsamling forelægges for revisorerne, samt
fungerer som formand i dennes fravær.
Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i foreningen, hvoraf mindst ét skal være
formanden, sekretæren eller kassereren.
Bestyrelsen er ansvarlig for opfyldelse af de af offentlige myndigheder meddelte forskrifter i
forbindelse med foreningens virksomhed.
Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme ved bestyrelsesmøder. Bestyrelsens beslutninger
træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes
forfald kassererens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede ved et
behørigt indkaldt bestyrelsesmøde.
 
                                           §8
 
Revisorerne reviderer det af kassereren udarbejdede regnskab og forsyner dette med fornødne
Bemærkninger før det forelægges for den ordinære generalforsamling.
De fører endvidere kontrol med tilstedeværelsen af foreningens kontante beholdninger,
indestående på bank-, sparekasse- eller girokonto samt andre værdier. Herunder er de berettiget
til at foretage uanmeldte kasseeftersyn.
                               
                                           §9
 
Udgifter til foreningens administration og agitation samt andre udgifter af organisatorisk art
dækkes af kontingentet, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen for det følgende
regnskabsår.
 
                                          §10
Et medlem af foreningen kan af bestyrelsen udelukkes, hvis vedkommende ved sin adfærd eller
på anden måde modarbejder foreningens formål.
En udelukkelse skal forelægges ved førstkommende generalforsamling, hvortil den pågældende
skal indkaldes og hvor vedkommende har tale- men ikke stemmeret.
Forkaster generalforsamlingen udelukkelsen, genindtræder den udelukkede øjeblikkelig i sine
fulde rettigheder. Medlemmer i restance har IKKE stemmeret.
 
                                          §11
 
Ændring i vedtægten kan foretages efter beslutning på en generalforsamling indkaldt med
”Vedtægtsændringer” på dagsordenen.
Ændringerne vedtages ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.
 
                                          §12
 
Opløsning af foreningen skal vedtages på en generalforsamling, der er indkaldt med
”Opløsning af foreningen” på dagsordenen.
Opløsningen skal vedtages med et stemmeflertal, der omfatter mindst 90% af foreningens
medlemmer.
Opnås et sådan flertal ikke, men vedtages opløsningen med almindelig stemmeflertal blandt de
fremmødte medlemmer, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med punktet
”Opløsning af foreningen” på dagsordenen.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 3 måneder og senest 6 måneder
efter den første generalforsamling og indkaldes efter reglerne i §5, første afsnit.
Opløsningen skal herefter vedtages på denne anden generalforsamling ved almindeligt
stemmeflertal blandt de fremmødte.
Ved foreningens opløsning skal der forholdes således med foreningens aktiver, når foreningens
kreditorer er blevet fyldestgjorte.
”Alle aktiver, f.eks. kontantbeholdninger, bank- eller giroindestående m.v., tilfalde Maribo
Roklub”
Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, tilfalder alle aktiver Dansk Forening for Rosports Kreds på
Lolland Falster.
     
                                       §13
 
Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt tirsdag d. 2. april 2013.
Maribo Roklubs Støtteforening er stiftet d. 30. marts 2004.

 

Hele vinteren har alle medlemmer mulighed for at holde formen ved lige i svømmehallen.

.

Der er adgang til Maribo Svømmehal alle torsdage og fredage i tidsrummet kl. 10 -12
fra torsdag d. 22 /11-18 til og med fredag d. 21/12 -18, og igen fra torsdag d. 17/1-19 til og
med fredag d. 26/4-19
For at få adgang, oplyser du dit navn og at du kommer fra Maribo Roklub.

 

 

Underkategorier