ROREGLEMENT for Maribo Roklub  (Vedtaget på bestyrelsesmødet februar 2017)

 

§ 1. Bestyrelsen er øverste myndighed ved fortolkningen af dette roreglement.

§ 2. Enhver, der benytter klubbens materiel, skal kende dette roreglement.

§ 3. Roning

 1. Det daglige rofarvand er Maribo Søndersø
 2. Roning skal ske i overensstemmelse med gældende fredningsbestemmelser og regler for Vildtreservatet.
 3. Der må roes fra Standerhejsning til standerstrygning. Mellem Standerstrygning og Standerhejsning og ved vandtemperaturer inder 10 grader celcius  gælder  regler for vinterroning (se under §8 ).
 4. Roning må kun udføres under forsvarlige vejr- og søforhold. Ved pludselig uvejr (blæst, tåge eller

                                       torden) skal båden straks søge land.

 1. Alle medlemmer, der har gennemført klubbens roinstruktion (er frigivet), har ret til at benytte klubbens både.
 2. Enhver roer skal kunne dokumentere, at han/hun til enhver tid kan svømme mindst 300 m.
 3. Et bådhold skal omfatte mindst en godkendt korttursstyrmand.
 4. Scullerroere skal have gennemført klubbens scullerprøve og kende reglerne for styrmandsret.
 5. Vilkår for roning i kaproningsmateriel (outriggere) aftales med kaproningschefen.

§ 4. Styrmanden

 1. Styrmanden skal som minimum have gennemført kursus som ”Korttursstyrmand”.
 2. Styrmanden skal føre båd- og personkort med afgangstid og skønnet hjemkomsttid samt telefonnummer på evt. medbragt mobiltelefon.
 3. Ved hjemkomst skal styrmanden føre båd- og personkort med rute og roet distance.
 4. Styrmanden skal sikre, at båden og sikkerhedsudstyr er i forsvarlig stand, og kun ro, hvis vejrforholdene er forsvarlige.
 5. Styrmanden skal sikre, at roning er afsluttet senest en halv time før solnedgang.
 6. Styrmanden skal indberette (notere på bådkort), hvis der er skade på-, eller mangler ved båden og dens udstyr.

 

 § 5. Langtur

 1. Langtur er roning udenfor dagligt rofarvand.
 2. Ved langtur gælder langtursreglementet fra DFfR samt de gældende søvejsregler.
 3. Der skal være en uddannet langtursstyrmand, eller en korttursstyrmand fra lokalområdet på båden.

 

 § 6. Materiel

 1. Ved anvendelse af klubbens materiel skal der udvises fornøden forsigtighed.
 2. Efter endt tur klargøres båden.
 3. Inriggere og gigbåde skal medbringe redningsveste til hele besætningen, øse/pumpe, bådshage og redningsline.
 4. Ethvert bådhold bør medbringe en funktionsdygtig mobiltelefon.
 5. Klubbens outriggere (ikke gigbåde) må kun benyttes efter aftale med kaproningschefen.

§ 7. Motorbåde

 1. Klubbens motorbåde må benyttes til træningsformål og opgaver besluttet af bestyrelsen og føres af personer, der er godkendt hertil af bestyrelsen.
 2. Sejlads skal følge gældende fredningsbestemmelser og regler for Vildtreservatet.
 3. Motorbåde skal medføre øse/pumpe, brugbar mobiltelefon og redningsveste til de personer der er ombord i båden.

§ 8. Vinterroning

 1. Vinterroning må kun foretages af roere der er frigivet og registreret til vinterroning.
 2. Ved vinterroning skal ALLE anvende redningsvest.
 3. Roning i kaproningsbåde må kun ske under ledsagelse af motorbåd.
 4. Ved roning, skal der på land være en kontaktperson der kender afgangstidspunkt, forventet hjemkomsttidspunkt og turens mål.
 5. Hjemkomst skal meldes til kontaktpersonen.

Roreglement for Maribo Roklub vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12. august 2013.

§ 1 Det daglige rofarvand er Maribo Søndersø. Roning i dagligt rofarvand må kun finde sted mellem standerhejsning og standerstrygning. Mellem standerstrygning og standerhejsning gælder reglerne for vinterroning.

§ 2 Roning skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende fredningsbestemmelser.

§ 3 Enhver, der benytter klubbens materiel, er pligtig til at have kendskab til dette roreglement. Overtrædelse kan medføre udelukkelse af klubben.

§ 4 Bestyrelsen er øverste myndighed ved fortolkningen af roreglementet, og den kan til enhver tid dispensere fra de enkelte punkter eller tilføje yderligere.

§ 5 Grundregler for roning:

 1. 1. Kortture må kun udføres under gunstige vejr- og søforhold. Ved pludseligt uvejr (blæst, tåge eller torden mv.) skal båden straks søge land.
 2. 2. Enhver aktiv roer skal besidde almindelig svømmefærdighed. Denne færdighed dokumenteres ved aflæggelse af svømmeprøve på 300 m hvert andet år. Aflæggelsen kan ske i søen eller i Maribo Svømmehal i overværelse af en bestyrelsesrepræsentant. Der kan dispenseres fra kravet om svømmefærdighed, såfremt roeren under roning ifører sig en af de redningsveste, som klubben stiller til rådighed. Der kan dog ikke dispenseres ved langtur.
 3. 3. Alle medlemmer, der har gennemført klubbens roinstruktion, har ret til at benytte klubbens både.

§ 6 Før og under turen gælder følgende:

 1. 1. Inden turen starter, er det styrmandens pligt:
 • at føre bådkort med afgangstidspunkt, skønnet hjemkomsttidspunkt, turens mål og styrmandens navn.
 • at finde de enkelte roeres rokort og placere dem i en holder sammen med det aktuelle bådkort. Ved hjemkomst skal styrmanden angive roede kilometer på såvel båd- og rokort.
 1. 2. Det er roernes pligt, inden de går på vandet, at sikre sig, at båden er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand samt at vejrforholdene ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko.
 2. 3. Enhver båd, der forlader klubben, skal være fuldt bemandet. Dette gælder ikke gigbåde. Passagerer må ikke medtages.
 3. 4. Inriggerne skal være udstyret med bådshage og øse.
 4. 5. Badning og fiskeri fra bådene er ikke tilladt.
 5. 6. Nydelse af tobak og spiritus i bådene er ikke tilladt.
 6. 7. Al roning skal, såfremt intet andet fremgår af opslag i klubben, være afsluttet senest ½ time efter solnedgang. Roning efter solnedgang kan ske med bestyrelsens tilladelse. Såfremt roning foretages efter solnedgang, skal der være monteret lys på båden.
 7. 8. Roerne skal altid være iført passende påklædning samt varmt tøj når det er påkrævet. Det er ikke tilladt at ro i bar overkrop.

§ 7 For langtur gælder følgende:

 1. 1. Langtur er al roning uden for daglig rofarvand.
 2. 2. Ved langtursroning skal man over holde det til en hver tid gældende Langtursreglement fra DFfR samt de gængse søfartsregler.
 3. 3. Der skal være en DFfR-uddannet og -godkendt langtursstyrmand eller en korttursstyrmand fra lokalområdet i båden.
 4. 4. Man skal hvert andet år aflægge udvidet svømmeprøve, som indebærer 300 meters svømning med rotøj på samt 100 meters svømning med redningsvest på. Der kan dispenseres for denne regel indtil 2015.

§ 8 For materiale gælder følgende:

 1. 1. Ved ind- og udbæring samt kørsel af materiellet skal der udvises størst mulig forsigtighed. Årene bæres altid med bladet forrest. Årer lægges altid med buen op.
 2. 2. Efter endt tur skal båden aftørres. Bundproppen i inriggere tages ud og anbringes ved styrmandssædet i langremmen. Bundbrædder og spændholt afmonteres og lægges i båden.
 3. 3. Årer og andet materiel, som hører til båden, bringes på plads. Det materiel, der hører til en båd, må ikke flyttes over i en anden af andre end de materialeansvarlige.
 4. 4. Opstår der skade på båd eller udstyr, skal styrmanden indberette det skete til materialeforvalteren.
 5. 5. Er der handlet væsentligt uforsvarligt og sløsagtigt med klubbens ejendele, kan bestyrelsen rejse et erstatningskrav mod den eller de pågældende, der har forårsaget skaderne
 6. 6. Klubbens outriggere må kun benyttes efter særlig aftale med kaproningschefen eller efter bestyrelsesbeslutning.

§ 9 Styrmandens ansvar er som følger:

 1. 1. Enhver tur skal ledes af en godkendt styrmand, som har ansvaret for turens forløb og materiellets behandling. Ansvaret gælder fra materiellet tages i bådhallen og til det atter er på plads. Der kan dispenseres fra kravet om godkendt styrmand indtil 2014.
 2. 2. Styrmandsret for det daglige rofarvand har de af klubbens medlemmer, der har gennemgået styrmandskursus og fået bevis herfor.
 3. 3. Ved styrmandsløse både har roeren på 1. pladsen dette ansvar.
 4. 4. Styrmanden skal bringe båden i land, hvis en roer ikke er tryg.

§ 10 For scullerroning gælder følgende:

 1. 1. For at få tilladelse til scullerroning skal reglerne for styrmandsret være opfyldt, ligesom roeren skal have gennemført klubbens scullerprøve.
 2. 2. Når vandtemperaturen er under 10 grader, gælder reglerne for vinterroning.

§ 11 For kaproning gælder følgende:

 1. 1. Kaproningen ledes af kaproningschefen.
 2. 2. Kaproningschefen kan dispensere fra kravet om redningsvest for scullerroere, når vandtemperaturen er over 10 grader.

§12 For motorbåde gælder følgende:

 1. 1. Klubbens motorbåde må normalt kun benyttes til træningsformål og kun føres af personer, der er kvalificerede og godkendt af bestyrelsen.
 2. 2. Motorbådsførere har pligt til at kende og følge reglerne for motorbådssejlads på Maribo Søndersø i henhold til fredningsbestemmelserne.
 3. 3. Motorbådene skal altid medføre redningsveste til det antal personer, der er ombord i båden.

§ 13 For vinterroning gælder følgende:

 1. 1. Roning mellem standerstrygning og standerhejsning eller til reglementet tages ned betegnes som vinterroning.
 2. 2. Vinterroning må kun udføres af roere, der er godkendt af bestyrelsen
 3. 3. Benyttelse af outrigget materiel under vinterroning må kun ske under ledsagelse af motorbåd.
 4. 4. Under vinterroning skal altid bæres redningsvest.
 5. 5. Ved vinterroning i inrigger skal en kontaktperson på land være orienteret om afgangstidspunkt, turens mål og forventet hjemkomst. Efter hjemkomst afmeldes til kontaktpersonen.